© Всі права захищені.

Малинка Юлія Григорівна

В.о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН, КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін. Викладає дисципліну “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”.

Член Спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 створена в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі  для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Друкується в українських та закордонних фахових наукових виданнях та тих, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, бере участь у всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Наукові публікації у зарубіжних виданнях та тих, що входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Malynka Y. Tolerance as moral value of the modern society // Intellectual and moral values of the modern society / [science editor A.Burkov]. – San Francisco, California, 2014. – 2nd edition: research articles, B&M Publishing «Research and Publishing Center «Colloquium».
 2. Malynka Y.G. The formation of the educator’s ideology: new approaches to the problem // Innovative educational technologies: experience of the European Union and its implementation in the training of political scientists, sociologists, philosophers, psychologists, historians»: the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship. − Sládkovičovo, Slovak Republic: Danubius University, 2016. – Р. 61-64.
 3. Malynka Y.G. Socio-cultural interpretation of tolerance as a moral concept // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A.Zhurba. − Issue #5, February, 2016. − p. 28-32.

 

Наукові публікації у фахових українських виданнях:

 1. Малинка Ю.Г.  Типологізація толерантності в сучасному суспільстві // Науковий вісник Волинського Національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філософські науки. – № 15 (240), 2012 р.
 2. Малинка Ю.Г. Універсальна цінність толерантності в сучасній філософії / Ю.Г.Малинка // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. – №3 (50), 2013.
 3. Малинка Ю.Г. Історична еволюція поняття «толерантність» у філософсько-культурологічному контексті / Ю.Г.Малинка // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В.С.Пазенок. – К.: КУТЕП, 2014. – Випуск 16.
 4. Малинка Ю.Г. Функціональна своєрідність толерантності в розбудові громадянського суспільства України / Ю.Г.Малинка // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В.С.Пазенок. – К.: КУТЕП, 2015. – Випуск 19.
 5. 5. Малинка Ю.Г. Становлення толерантної особистості в українському соціумі // Рідна школа / Гол. ред. А.Пугач. – К.: ПП «Видавництво «Фенікс», 2015. – №11-12 (листопад-грудень). – c. 31-34.
 6. Малинка Ю.Г. Феноменологічний аналіз сутнісних аспектів категорії «толерантність» // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В.С.Пазенок. – К.: КУТЕП, 2016. – Випуск 22. – с. 237-245.

Захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук:

Малинка Юлія Григорівна. Феномен толерантності в умовах становлення громадянського суспільства: системно-організуючі функції» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, 25 червня 2013 р.

Опонування дисертації:

Малинка Ю.Г. Oфіційний опонент на дисертацію Єгупова Миколи Владленовича «Ідентичність як атрибут людини і суспільства» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, 26 листопада 2015 р.

Наукові стажування:

Malynka Y.G. The formation of the educator’s ideology: new approaches to the problem // Innovative educational technologies: experience of the European Union and its implementation in the training of political scientists, sociologists, philosophers, psychologists, historians»: the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of Ukrainian universities on December 26–28, 2016 in Sládkovičovo, Slovak Republic.

Участь в наукових конференціях, семінарах тощо:

 1. Малинка Ю.Г. Громадянське суспільство як фундаментальна закономірність буття соціуму // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014 (15-16 квітня 2014 р.): [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський та ін.., Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч.5.
 2. Малинка Ю.Г. Толерантність як спосіб людського буття і актуальна цінність сучасного суспільного розвитку // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015 (21-22 квітня 2015 р.): [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський та ін.., Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Ч.3.
 3. Малинка Ю.Г. Григорій Савич Сковорода: про моральне виховання особистості // Міжнародна конференція «ХVІІ Сковородинівські читання», 1-3 жовтня, 2015 р., Переяслав-Хмельницький.
 4. Малинка Ю.Г. Соціально-політичні аспекти формування у молоді толерантної свідомості як основи безпеки життєдіяльності // V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», 24-25 вересня, 2015 р., Переяслав-Хмельницький.
 5. Малинка Ю.Г. Cучасні методи та підходи щодо викладання англійської мови мистецького спрямування у контексті Болонського процесу // V Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» (23 листопада 2016 р., м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
 6. Малинка Ю.Г. Участь у науково-практичній конференції «Концепція змішаного навчання (Blendid Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи «Lingva.Skills» для фахівців з мовної підготовки вищих навчальних закладів», 18 листопада 2016 р., Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 7. Малинка Ю.Г. Формування художньо-творчої толерантності у студентів мистецьких закладів // VI Науково-практична конференція «Сучасне мистецтвознавство: наукові і методичні аспекти» (15 квітня 2016 року, м. Київ).
© Всі права захищені.
Догори