© Всі права захищені.

Навчально-методичний відділ


Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом КМАЕЦМ, який створюється або ліквідується наказом ректора за рішенням Вченої ради КМАЕЦМ, і підпорядковується проректору з навчально-виховної роботи.

Мета діяльності відділу полягає в: координації роботи факультетів, кафедр, циклових комісій, що здійснюють освітню діяльність та забезпечують освітній процес; плануванні та організації навчально-методичної роботи на рівні сучасних вимог; розробці напрямів удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в КМАЕЦМ.

Основними завданнями відділу є:

– участь в організації ліцензування нових спеціальностей та акредитації освітніх програм;

– участь в розробці та реалізації освітніх програм спеціальностей (спеціалізацій) та їх моніторингу;

– здійснення контролю за підвищенням кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників;

– підготовка, організація й проведення атестації педагогічних працівників КМАЕЦМ;

– проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення та організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності КМАЕЦМ;

– розроблення нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, навчально-методичної роботи;

– надання методичної допомоги структурним підрозділам КМАЕЦМ щодо ведення звітно-плануючої документації та застосування сучасних технологій та інтерактивних методів навчання;

– інформування про нові положення, інструкції та інші директивні документи з організації освітнього процесу та навчально-методичної роботи;

– впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

Відділ виконує наступні функції:

– контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг на рівні вищої освіти – за певним рівнем вищої освіти (початковий (короткий цикл), перший (бакалаврський), другий (магістерський); на рівні фахової передвищої освіти – за відповідною спеціальністю;

– контроль за дотриманням термінів дії ліцензії, сертифікатів існуючих напрямів підготовки (спеціальностей) КМАЕЦМ;

– підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо ліцензування та акредитації напрямів підготовки (спеціальностей);

– участь у реалізації політики КМАЕЦМ щодо забезпечення якості освітніх послуг;

– розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітньої діяльності та якості освіти в КМАЕЦМ з урахуванням новітніх освітніх технологій;

– організація навчально-методичної роботи в КМАЕЦМ, її системне вдосконалення;

– консультування структурних підрозділів КМАЕЦМ з питань формування та інституціоналізації освітніх програм підготовки здобувачів освіти;

– аналіз відповідності змісту і структури робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін відповідним нормативним документам КМАЕЦМ;

– методичний супровід розробки робочих програм навчальних дисциплін та моніторинг стану наявності затверджених робочих програм навчальних дисциплін на навчальний рік.


АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Ткачук Олена Геннадіївна

МЕТОДИСТ

Мельник Ірина Петрівна


© Всі права захищені.

Догори