© Всі права захищені.

Навчально-методичний відділ


Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом КМАЕЦМ, який створюється або ліквідується наказом ректора за рішенням Вченої ради КМАЕЦМ, і підпорядковується проректору з навчально-виховної роботи.

Мета діяльності відділу полягає в: координації роботи факультетів, кафедр, циклових комісій, що здійснюють освітню діяльність та забезпечують освітній процес; плануванні та організації навчально-методичної роботи на рівні сучасних вимог; розробці напрямів удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в КМАЕЦМ.

Основними завданнями відділу є:

– участь в організації ліцензування нових спеціальностей та акредитації освітніх програм;

– участь в розробці та реалізації освітніх програм спеціальностей (спеціалізацій) та їх моніторингу;

– здійснення контролю за підвищенням кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників;

– підготовка, організація й проведення атестації педагогічних працівників КМАЕЦМ;

– проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення та організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності КМАЕЦМ;

– розроблення нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, навчально-методичної роботи;

– надання методичної допомоги структурним підрозділам КМАЕЦМ щодо ведення звітно-плануючої документації та застосування сучасних технологій та інтерактивних методів навчання;

– інформування про нові положення, інструкції та інші директивні документи з організації освітнього процесу та навчально-методичної роботи;

– впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

Відділ виконує наступні функції:

– контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг на рівні вищої освіти – за певним рівнем вищої освіти (початковий (короткий цикл), перший (бакалаврський), другий (магістерський); на рівні фахової передвищої освіти – за відповідною спеціальністю;

– контроль за дотриманням термінів дії ліцензії, сертифікатів існуючих напрямів підготовки (спеціальностей) КМАЕЦМ;

– підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо ліцензування та акредитації напрямів підготовки (спеціальностей);

– участь у реалізації політики КМАЕЦМ щодо забезпечення якості освітніх послуг;

– розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітньої діяльності та якості освіти в КМАЕЦМ з урахуванням новітніх освітніх технологій;

– організація навчально-методичної роботи в КМАЕЦМ, її системне вдосконалення;

– консультування структурних підрозділів КМАЕЦМ з питань формування та інституціоналізації освітніх програм підготовки здобувачів освіти;

– аналіз відповідності змісту і структури робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін відповідним нормативним документам КМАЕЦМ;

– методичний супровід розробки робочих програм навчальних дисциплін та моніторинг стану наявності затверджених робочих програм навчальних дисциплін на навчальний рік.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ КМАЕЦМ


АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Ткачук Олена Геннадіївна

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Заєць Ірина Вікторівна

МЕТОДИСТ

Мельник Ірина Петрівна

© Всі права захищені.
Догори