© Всі права захищені.

Навчально-методичний відділ


Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, який створюється або ліквідується наказом ректора за рішенням Вченої ради Академії, і підпорядковується проректору з навчально-виховної роботи.

Головна мета діяльності відділу – координація роботи факультетів, відділення, кафедр, циклових комісій, що здійснюють освітню діяльність та забезпечують освітній процес; планування і організація навчально-методичної роботи на рівні сучасних вимог; розробка напрямів удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; контроль за виконанням навчально-методичної роботи всіма навчальними підрозділами; контроль забезпечення якості освітнього процесу в Академії.

Основними завданнями відділу є:

– методичне й організаційне забезпечення, координація підготовки та проведення ліцензування та акредитації;

– організація та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Академії;

– організаційне забезпечення, підготовка й проведення атестації педагогічних працівників Академії;

– проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення і організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності Академії;

– навчально-методичне забезпечення розвитку змісту освіти та удосконалення організації освітнього процесу;

– методичне забезпечення впровадження в Академії новітніх форм та методів навчання;

– підготовка обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення навчально-методичної роботи з урахуванням національного та зарубіжного досвіду.

Відділ виконує наступні функції:

– контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та вимог до акредитації напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

– контроль за дотриманням термінів дії ліцензії, сертифікатів існуючих напрямів підготовки (спеціальностей) Академії;

– підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо ліцензування та акредитації напрямів підготовки (спеціальностей);

– узагальнення інформації, яка надається структурними підрозділами, щодо показників діяльності Академії для формування ліцензійних та акредитаційних справ;

– організація навчально-методичної роботи в Академії, її системне вдосконалення;

– інформування деканів і завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчально-методичної роботи;

– участь у реалізації політики Академії щодо забезпечення якості освітніх послуг;

– методичний супровід розробки робочих програм навчальних дисциплін та моніторинг стану наявності затверджених робочих програм навчальних дисциплін на навчальний рік.


АТЕСТАЦІЯ


НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Ткачук Олена Геннадіївна

Старший інспектор

Ярова Юлія Олександрівна

МЕТОДИСТ

Мельник Ірина Петрівна


© Всі права захищені.

Догори