© Всі права захищені.

Наукова діяльність

Метою наукової діяльності кафедри є створення та апробація наукових розробок у процесі підготовки фахівців музичного мистецтва. Кафедра працює за темою “Музичне мистецтво: теорія, історія, методикка викладання”. Серед таких розробок наступні наукові праці викладачів кафедри:

2018-Xudozhnia-Kultura-i-Mystetska-Osvita-Tradytsii-i-Suchasnist

Ю.Пальцевич. Борис Лятошинський на конкурсі Чайковського

Ю.Пальцевич. Музикозн.методологія у роботі

Ю.Пальцевич. Словацько-українські муз.звязки

Ю.Пальцевич. Термінологія досліджень популяр.муз.

Ю.Пальцевич. Формат мовлення і його муз.складова

Yuferova_Paltsevych_Tuchynska_Research_of_the_Musical_and_Innovative

МІСЬКО НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-теоретичних дисциплін

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0676572

 

Автореферат дисертації:

Розвиток наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.06. Старобільськ: Держ. закл. Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2016. 20 с. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1417

 

Основні публікації за напрямом:

  1. Основні дефініції дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI ст.). Наук. вісн. Донбасу. 2015. № 4 (32). http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2015/N4(32)/index.html
  2. Тhe affecting factors of the scientific theory development of domestic thesaurus of education management (the last quarter of XX – beginning of XXI century). Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1(5) -2016. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. 31 – 38. https://docplayer.net/52207771-Nowoczesna-edukacja-filozofia-innowacja-doswiadczenie-nr1-5.html
  3. Методика переодизації розвитку тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI століття). Основні напрями розвитку педагогічної науки (м. Харків, 21-22 жовтня 2016 р.). Херсон : «Видавничий дім Гельветика», 2016. С.13-16. http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/17oct2016/3.pdf 
  4. Особливості розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття). Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. № 3(300), Частина І. – Старобільськ : Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2016. С. 173-182. http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/handle/123456789/7480
  5. Методологія моделювання наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. № 26. С.181-184. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14270
  6. Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ : БДПУ, 2014. С. 207 – 211. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuvcgiirbisexeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nzbdpu_2014_3_36
  7. Системний підхід до дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст.) Теорія та практика управлінської діяльності в умовах соціокультурних трансформацій: матеріали наук.-практ. конф. (15 травня 2015 року, м. Старобільськ) / Ред. кол. : О. М. Клімочкіна, Є. М. Хриков, О. І. Кравченко. Старобільськ : Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2015. С. 66-71. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/14/Teoria%20ta%20prak2015.pdf?sequence=4&isAllowed=y
  8. Romanenkova J., Bratus I., Gnatiuk L., Zaitseva V., Karpenko O., Misko N. (2022). The Role of Computer Technologies in Contemporary Jewelry. In: International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (11), 71-76 (2022). http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/20221110.pdf
  9. Місько Н.В. Формування емоційного інтелекту студентів мистецьких спеціальностей в умовах змішаного навчання. Арт-платформа. 2022. № 6. Сс. 316-333.https://art-platforma.kmaecm.edu.ua/index.php/art1/article/view/124/108

 

 

© Всі права захищені.
Догори