© Всі права захищені.

Оголошуємо про початок прийому матеріалів до альманаху «АРТ-платФОРМА»

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв оголошує про початок прийому матеріалів до альманаху «АРТ-платФОРМА» (випуск 4). Збірник видається двічі на рік. Публікуються матеріали, присвячені актуальним питанням мистецтвознавства, культурології, філософії мистецтва, естетики, театрального, естрадного, циркового мистецтва, хореографії, музикознавства, сценографії, театрального дизайну. Запрошуються до співпраці науковці, аспіранти, докторанти.

Розділи альманаху

 • Мистецька творчість у полі культурологічного знання
 • Музикознавчі студії

Обов’язковими етапами співробітництва редакційної колегії з авторами є: перевірка статей щодо дотримання автором вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»; здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей відповідно до Наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»); перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»). Редколегія організовує рецензування статей відповідно до Наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»), інформує автора електронною поштою про результат розгляду.

 

Вимоги до матеріалів

 • статті осіб, які не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем);
 • стаття надсилається окремим файлом разом із файлом рецензії (скан чи фотокопія) та авторською довідкою;
 • авторська довідка містить відомості про автора українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада з зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора, контактна інформація (номер телефона, адреса електронної пошти, поштова адреса для пересилки паперової версії альманаху);
 • обов’язковим є підтвердження редколегією прийняття матеріалу до друку (електронною поштою);
 • стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, але її автор може подати до редколегії інший матеріал. У разі повторного виявлення запозичень редакція залишає за собою право відмовити у публікаціях матеріалів даного автора.

 

Вимоги до оформлення тексту

стаття має містити наступні елементи:

 • вступ;
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаних джерел оформлюється за стилем АРА. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Не бажані посилання на словникові видання та праці навчально-методичного характеру (методичні вказівки, посібники, підручники), самоцитування.

Приклад оформлення бібліографії: Жирондо Д. История мирового цирка. Москва: Искусство, 1984. 545 с.

Після списку використаних джерел надається його транслітерований латиною варіант (References). Зразок оформлення: Jirondo, D. (1984). Istoria mirovogo tsirka [History of the world сіrcus]. Мoscow: Iskusstvо [in Russian]

 

Технічне оформлення

 • обсяг статті – від 0,5 до 1 авт.арк. (20000-40000 знаків);
 • робочі мови – українська, російська, англійська, польська, французька;
 • текст подається у текстовому редакторі МS Word OC Windows через інтервал 1,5, шрифт Тimes New Romаn, кегль 14, абзац 1,25 см, поля – 2 см;

 

По лівому краю:

 • Шифр УДК;

По правому краю:

 • Ім’я та прізвище автора (ів) (укр., рос. та англ. мовами);
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада, ORCID (укр., рос. та англ. мовами);
 • Місце роботи (укр., рос. та англ. мовами);

По центру:

 • Назва статті (укр., рос. та англ. мовами);

По ширині:

 • Анотація українською мовою(1800 знаків без пробілів);
 • Анотація російською мовою(1800 знаків без пробілів);
 • Анотація англійською мовою(1800 знаків без пробілів);
 • Ключові слова українською мовою (710 слів).;
 • Ключові слова російською мовою (710 слів);
 • Ключові слова англійською мовою(710 слів);
 • Текст статті;
 • Література;
 • References.

Цитування оформлюється за принципом [4, с. 12]. Ілюстрації подаються лише в разі необхідності.

Статті студентів приймаються лише у співавторстві з науковим керівником і з обов’язковим супроводом рецензії фахівця.

 

Статті до випуску 4 приймаються до 30 вересня 2021 р.

 

Матеріали надсилати за адресою: artplatforma88@gmail.com

Редколегія

© Всі права захищені.
Догори