На кафедрі гуманітарних дисциплін працюють висококваліфіковані педагогічні працівники з багаторічним досвідом роботи, які володіють формами і методами організації освітнього процесу. Забезпечують повне та якісне виконання навчальних планів і програм з дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, та природничо-наукової (фундаментальної) підготовки.
завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор.
Москалюк Валентина Михайлівна

Кафедра гуманітарних дисциплін є однією з провідних кафедр Академії.
Очолює кафедру Москалюк Валентина Михайлівна, доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.08 – «Естетика», професор. Тема докторського дисертаційного дослідження: «Проблема мови в естетичному світі українства».
В. М. Москалюк є також кандидатом педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки», доцентом. Тема кандидатського дослідження: «Формування творчої активності студентів у навчально-виховному процесі коледжу культури і мистецтв».
Стаж педагогічної роботи В. М. Москалюк складає понад 30 років, з них – 20 років у вищих освітніх закладах III-IV рівнів акредитації.
Москалюк Валентина Михайлівна є автором одноосібної монографії «Мова як естетичний простір української культури», а також чотирьох монографій у співавторстві. Нею написано понад 150 наукових робіт, опублікованих у фахових наукових журналах, зареєстрованих у ВАК України та зарубіжних виданнях «Сopernicus», «Google scholar».
Професор Москалюк Валентина Михайлівна є викладачем наступних навчальних дисциплін: «Філософія», «Філософія мистецтва», «Естетика», «Етика», «Етика ділового спілкування», «Етико-естетичні основи валеології», «Риторика», «Ораторське мистецтво», «Культура мовлення».
Коло наукових інтересів: філософія, філософія мови, філософія культури, естетика, етика, мистецтво, циркове мистецтво, естетика театру і кіно, політична риторика, майстерність публічного виступу, культура ділового мовлення.

Навчальні дисципліни: «Етика та естетика», «Філософія мистецтва».

доктор культурології, професор.
Овчарук Ольга Володимирівна

Овчарук Ольга Володимирівна обіймає посаду професора кафедри гуманітарних та мистецьких дисциплін за сумісництвом.
Овчарук О. В. є кандидатом педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія і методика навчання музики і музичного виховання», доцент. Тема кандидатського дослідження: «Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку XX століття».
У 2018 році захистила докторську дисертацію за темою «Парадигмальні виміри ідеалу людини у просторі культури XX – початку XXI століття» зі спеціальності 26.00.01 – «Теорія та історія культури» з присвоєнням вченого ступеня доктор культурології. Вчене звання професора Овчарук О. В. присвоєно у 2019 році.
Стаж педагогічної роботи Овчарук О. В складає понад 28 років.
Овчарук Ольга Володимирівна є автором монографії «Ідеал людини в культорологічних парадигмах XX – початку XXI століття». Нею написано понад 100 наукових робіт.
Професор Овчарук Ольга Володимирівна викладає в академії наступні навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи».
Коло наукових інтересів: роль особистості у культурі XX–XXI століття, проблеми сучасної мистецької освіти, розвиток сучасних культурних практик та культурно-мистецьких проектів.

Навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи».

кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.04 – «Філософська антропологія, філософія культури». Тема дисертаційного дослідження: «Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну».
Чаус Андрій Денисович

Чаус А. Д. обіймає посаду доцента кафедри гуманітарних та мистецьких дисциплін.
Стаж педагогічної роботи у вищих освітніх закладах III–IV рівнів акредитації складає понад 14 років.
Доцент Чаус Андрій Денисович викладає наступні навчальні дисципліни: «Філософія», «Історія України», «Історія української культури», «Методологія наукових досліджень», «Релігієзнавство».
Чаусом А. Д. видана наукова монографія у співавторстві «Українська культура у вимірах постмодерну». Він має понад 30 опублікованих наукових робіт.
Коло наукових інтересів: філософська антропологія, філософія культури, аналітична філософія, філософія постмодернізму.

Навчальні дисципліни: «Філософія», «Історія України», «Історія української культури», «Релігієзнавство», «Методологія наукових досліджень».

кандидат наук з державного управління зі спеціальності 25.00.04 – «Місцеве самоврядування». Тема дисертаційного дослідження: «Стратегія місцевого самоврядування в забезпеченні розвитку території».
Землянська Наталія Вячеславівна

Землянська Н. В. обіймає на кафедрі посаду доцента. Стаж педагогічної роботи складає понад 19 років.
Землянська Наталія Вячеславіна є автором понад 60-ти наукових робіт.
Доцент Землянська Н. В. викладає навчальну дисципліну «Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, управління освітою, міждисциплінарні зв’язки.

Навчальні дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

викладач кафедри гуманітарних та мистецьких дисциплін.
Стоцька Ірина Василівна

Стаж педагогічної роботи складає понад 12 років.
Стоцька Ірина Василівна є автором наукових робіт з питань української мови та літератури. Працює над дисертаційним дослідженням «Українська вокальна лексика у словниках і фахових текстах».
Стоцька І. В. викладає наступні навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія української та зарубіжної літератури», «Історія світової культури».
Коло наукових інтересів: вокальна лексика як лексико-граматичний клас слів, методика викладання української мови, зміни в українському правописі, українська та зарубіжна література, світова культура.

Навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія української та зарубіжної літератури», «Історія світової культури».

викладач кафедри гуманітарних та мистецьких дисциплін.
Іваніцький Юрій Романович

Іваніцький Юрій Романович викладає навчальну дисципліну «Основи конституційного права».
Коло наукових інтересів: реалізація конституційного права громадян, юриспруденція, викладання юридичних знань у освітніх закладах, законотворчість.

Навчальні дисципліни: «Основи конституційного права».

Викладач
Івановська Ніна В’ячеславівна

Кандидат мистецтвознавства

Завдання сучасного освітнього процесу спонукають професорсько-викладацький склад кафедри гуманітарних та мистецьких дисциплін до реформування методик, форм занять, підходів до організації процесу навчання. Методики викладання кафедри гуманітарних та мистецьких дисциплін спираються на пріоритет загальнолюдських цінностей у відборі навчального матеріалу, уявлення про різноманітність культур, відмову від догматизму, побудування суб’єкт-суб’єктних відносин зі студентами, домінування у викладанні завдань проблемно-творчого характеру.
Робота викладачів кафедри скерована на створення у Академії Естрадного і Циркового мистецтва особливої педагогічної системи, спрямованої на переакцентування освітніх пріоритетів до глибокого засвоєння гуманітарного знання і опори на виховний потенціал мистецтва.